Contact

CONTACT ONS

 
 
 
 
 
 

CONTACT DETAILS


Contact gegevens:

 

Haaglanden Audio

Den Haag, Zuid Holland

 

 

E-mail: info@haaglandenaudio.nl

 

 

 

bereikbaar:

+31 703 660 799 (kantoor)

+31 614 764 405 (mobiel)


Indien wij door werkzaamheden niet direct kunnen opnemen, probeert u het dan later tijdstip nogmaals of vul het contact fomulier in. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacten.

 

Haaglanden Audio verricht zijn werkzaamheden en diensten volgens zijn algemene voorwaarden, welke u vooraf vrijblijvend kunt opvragen of hieronder inlezen.

Interesante Links

Wist u dit al,

Onze huismerken:  Shure, Tascam, Senheisser, Martin Licht, K&M.


Mede door de jarenlange ervaring op het gebied van tape show,s  hebben wij garant staan voor een hoogwaardige geluidskwaliteit op menig evenement in het verleden.

Artiesten en artiesten buro,s


Dat dit vele bekende artiesten niet is ontgaan, blijkt ook uit de aanvragen, die we nog steeds mogen ontvangen van de artiesten, maar ook de benaderingen van evenementen bureau,s.

Derden en collega Partners


Daarbuiten worden wij ook nog veel benaderd door collega partner bedrijven, die graag een beroep doen op onze kennis, kwaliteit en prestatie,s .


Haaglanden audio; Voor u de juiste keuze in geluid & licht producties en/of andere evenementen.

Copyright 2024©  All Rights Reserved

Algemene voorwaarden van Haaglanden Audio 2024

Betalings- en leveringsvoorwaarden Haaglanden Audio. (Algemene Voorwaarden)

 

1. Definities en toepasselijkheid


1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Afnemer: iedere derde met wie Haaglanden Audio een Overeenkomst aangaat. dan wel aan wie Haaglanden Audio een aanbieding doet.
  2. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Haaglanden Audio en afnemer tot stand komt. elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  3. Prestatie: alle (rechts) handelingen. Waaronder de (af)levering van zaken en/ of diensten dan wel een deel daarvan. Welke Haaglanden Audio op grond van een Overeenkomst verricht.
  4. Locatie: de plaats(en) waar Haaglanden Audio de Prestatie dient te verrichten.

1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Haaglanden Audio en afnemer ter zake.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/ of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

2. Totstandkoming van Overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Haaglanden Audio zijn geldig gedurende 14 dagen. tenzij anders aangegeven en vrijblijvend. tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard. heeft Haaglanden Audio het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging. dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Haaglanden Audio. Afnemer dient de opdrachtbevestiging. dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst. binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Haaglanden Audio te retourneren.

2.4 overeenkomsten die tot stand zijn gekomen dmv telefonichberichtgevingen ziet haaglanden audio als uitvoerende aanvragen en opdrachten. 

 

3. Levering en leveringstijden


3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Haaglanden Audio is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.

3.3 Indien Afnemer aan Haaglanden Audio nog enige betalingsverplichting heeft. in het bijzonder indien facturen van Haaglanden Audio door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan. is Haaglanden Audio gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.4 Haaglanden Audio zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. Haaglanden Audio is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

 

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten


4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorg dragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen. vergunningen en ontheffingen. Indien Haaglanden Audio een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer. geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

4.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten. zoals de BUMA/STEMRA rechten. welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorg dragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Haaglanden Audio vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

 

5. Locatie


5.1 Afnemer zal er tijdig voor zorg dragen dat Haaglanden Audio de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

5.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen.

5.3 Afnemer zal er voor zorg dragen dat Haaglanden Audio bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden. zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorg dragen voor voldoende assistentie en Security personeel.

5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin Haaglanden Audio de Prestatie zal leveren.

5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Haaglanden Audio de Prestatie kan leveren zonder dat Haaglanden Audio bijzondere voorzieningen behoeft te treffen. meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Haaglanden Audio of door Haaglanden Audio ingeschakelde derden.

5.6 Afnemer zal er voor zorg dragen Haaglanden Audio direct na overeengekomen showtijd aanvangen met de afbouw verhuurde of ter beschikking zaken.

5.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen. zoals de elektriciteit. de elektrische installatie. geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Haaglanden Audio gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.

5.8 Afnemer zal zorg dragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Haaglanden Audio betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

 

6. Garantie


6.1 De door Haaglanden Audio aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud. Indien Afnemer Haaglanden Audio tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen zal de servicedienst van Haaglanden Audio op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.

6.2 Indien Afnemer Haaglanden Audio tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen. zal de servicedienst van Haaglanden Audio op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.

6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

 

7. Aanvaarding en reclame


7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren. Gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Haaglanden Audio worden gemeld.

7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/ of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering. Dan wel nadat Afnemer deze had kunnen constateren aan Haaglanden Audio te worden gemeld zodat Haaglanden Audio in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.

7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging. defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

 

8. Gebruik van verhuurde/ter beschikking gestelde zaken.


8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Haaglanden Audio verschafte bedieningsvoorschriften en door Haaglanden Audio gegeven aanwijzingen.

8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Haaglanden Audio verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven. ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haaglanden Audio.

8.4 Haaglanden Audio heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet. waartoe Afnemer Haaglanden Audio of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

8.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/ of deze zaken te beschilderen en/ of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haaglanden Audio.

 

9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand


9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken. identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat. ter beschikking stellen. dan wel afleveren aan Haaglanden Audio.

9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Haaglanden Audio op een Locatie zullen worden verwijderd zal Afnemer er voor zorg dragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Haaglanden Audio al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

9.4 Indien Haaglanden Audio afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/ of ter beschikking gestelde zaken. zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.

 

10. Betalingen


10.1 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de Prestatie zonder korting of compensatie à contant te betalen.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden. dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 punten.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door Haaglanden Audio te liquideren proceskosten.

 

 11. Overmacht


11.1 In geval van overmacht is Haaglanden Audio gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

11.2 Als overmacht aan de zijde van Haaglanden Audio wordt tevens aangemerkt: stakingen door. Dan wel ziekte van werknemers van Haaglanden Audio en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden. maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid. niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen. ongeluk(ken) met een door Haaglanden Audio of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel. onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen. het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Haaglanden Audio. diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor Haaglanden Audio niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

11.3 Een beroep op overmacht kan door Haaglanden Audio ook nog worden gedaan nadat Haaglanden Audio in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.4 In geval van overmacht heeft Haaglanden Audio het recht alle door Haaglanden Audio aan de Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring


12.1 In geval van verhuur van goederen door Haaglanden Audio aan Afnemer is Afnemer. tot het moment van teruggave - als ware hij eigenaar. bezitter en gebruiker aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging. verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken. Alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/ of met deze zaken.

12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Haaglanden Audio lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode Deze schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

12.3 Afnemer verplicht zich - ten behoeve van Haaglanden Audio - de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van Haaglanden Audio verbonden risico's volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Afnemer Haaglanden Audio een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/ of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door Haaglanden Audio aan Afnemer ter beschikking is gesteld. is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/ of waarde van het ontbrekende deel - zoals alsdan door Haaglanden Audio in rekening gebracht - aan Haaglanden Audio betalen.

12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade. veroorzaakt door beschadiging. tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen. welke direct of indirect ontstaan tijdens en/ of door de Prestatie van Haaglanden Audio op de Locatie.

12.6 Indien Afnemer. op grond van het recht. deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met Haaglanden Audio aansprakelijk is en Haaglanden Audio wordt door een derde aangesproken. zal Afnemer Haaglanden Audio volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

12.7 Indien Haaglanden Audio ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade. is iedere aansprakelijkheid van Haaglanden Audio beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Haaglanden Audio wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Haaglanden Audio.

 

13. Verzuim en ontbinding


13.1 Indien de Afnemer niet. niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Haaglanden Audio gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien. is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Haaglanden Audio gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Haaglanden Audio tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Haaglanden Audio verder toekomende rechten.

13.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer. stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer. Dan wel - indien Afnemer een natuurlijk persoon is - onder curatele stelling van Afnemer. zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn. tenzij Haaglanden Audio Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. in welk geval Haaglanden Audio zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten. totdat de betaling voldoende zeker is gesteld. onverminderd de Haaglanden Audio verder toekomende rechten.

13.3 Haaglanden Audio heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door Haaglanden Audio gemaakte en nog te maken kosten aan Haaglanden Audio vergoeden.

13.4 In elk van de leden 1. 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Haaglanden Audio op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft Haaglanden Audio het recht om de terreinen en locatie te doorzoeken.

 

Haaglanden Audio 2005 - 2024


Algemene voorwaarden.

Betalings- en leveringsvoorwaarden Haaglanden Audio. (Algemene Voorwaarden)